Wichita SANY SY215C

SANY SY215C

2,482
$135,000
2016
SY021DBGR9538
EQ0018887